Покана за участие в тематичния брой на списание "Славянски диалози" за 2020 г.: "Алтернативната духовност"

14.04.2020
Снимка 1

През последните години понятието „алтернативна духовност“ навлиза все по-активно в хуманитаристиката, за да означи пробойните в човешкия исторически, социален, религиозен и интерсубективен опит. Ширещата се не от днес идея, че основните световни религии не успяват да се справят с духовната криза на човечеството, несъмнено се отразява в сферата на духовността и на нейните рефлекси, презентирани чрез системата на езика, философския, културологичния и историческия дискурс, както и чрез художествеността. Дивергентната доминанта на този процес води до обособяването на нови култове и метафизични визии, проявяващи се и като исторически обособени общности, и като идейни и образни структури в изкуствата и литературата. Така нареченият „метафизичен копнеж“ би могъл да бъде осмислен с оглед както на конструирането, така и на деконструирането на постмодернистки или на други наративни стратегии. Предлагаме следните тематични акценти, но са допустими и други адекватни подстъпи към проблемното поле на алтернативната духовност:

  1. Сакрално и профанно и техните интерференции
  2. Доместикация на духовността
  3. Сакрализация, секуларизация и постсекуларизация на езика
  4. Мистичните измерения на езиковия и на литературния свят
  5. Преводната и критическата интерпретация на сакрални текстове като фактор за конструиране на езикови, идейни и образни „отклонения“

 

Научните статии (авторски или преводни) могат да разглеждат предлаганата проблематика както в общотеоретичен план, така и с оглед на конкретни проявления на този процес в славянски контекст.

Краен срок за подаване на заявки, придружени с резюме (на български, руски или на английски) – 30 април 2020 г.

Краен срок за предаване на научните статии – 30 юни 2020 г.

Адрес за контакти: slavdialoz[email protected]; [email protected]

 

*Техническото оформление на научните статии е описано на стр. 161 – 163 в броя, качен на https://dialozi.uni-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/01/Slavjanski-dialozi-

kn.18-2016.pdf. Допълнително се изисква транслитериране на заглавията на кирилица по следния модел:

Ангелов 1966: Ангелов, Б. Рилска преправка на „Историяславяно-българская“.

[Angelov, B. Rilska prepravka na „Istoriya slavyanobalgarskaya“.] София: БАН, 1966.

Бракалов 1938: Бракалов, И. Педагогическото развитие в Балканските страни до Освобождението ни с оглед у нас. [Brakalov, I. Pedagogicheskoto razvitie v balkanskite strani do Osvobozhdenieto ni s ogled u nas.] // Училищен преглед, 1938, кн. 4, 499 – 512.

Куркина 2012: Куркина, Л. Историко-этимологический анализ семантики древнерусских слов с затемненной внутренней формой. [Kurkina, L. Istoriko- etimologicheskiy analiz semantiki drevnerusskih slov s zatemnennoy vnutrenney formoy.] // Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. I. Janyšková, H. Karlíková (eds.). Praha: Lidové noviny, 2012, 181 – 190.

И още

Излезе тематичният брой на "Славянски диалози" за 2018 г. Въпреки дългата  пауза списанието продължава да излиза. В скоро време ще бъдат публикувани и броевете за 2019 г., а до есента - и за 2020 г. Ще се издават по две книжки годишно, като есенната ще бъде тематична. 

На сайта на списанието - https://dialozi.uni-plovdiv.bg/, вече са достъпни някои от издадените броеве, но идеята е да бъдат качени всички книжки  от 2004 г. насам. Сайтът е в процес на доработване.

Информация: Жоржета Чолакова, ПУ "Паисий Хилендарски"

На изображението: Сп. "Славянски диалози", 2018 г.

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.