Georgi Chepilev: Formation of the Bulgarian Comics Genres in the Period 1890-1980 II

13.06.2022
image

Първа част: 28 май 2022 The first realistic Bulgarian comics are from the field of history , fairytale and adventure (naive exoticism). The editors do not abandon the narrative form, but as poets seek out subjects that are appropriate for the time. Even today, when we consider Alexander Denkov's "Brave Eskimo", which presents the idea that it is noble to fight for food among the icy wasteland, we reasonably think - how much more important is the issue for people who struggle for food among the abundance. 6. Page from the comic “Hrabriyat eskimos” ("The Brave Eskimo") from the “Chuden svyat” ("The Wonderful World") magazine by Aleksandur Denkov Socialist comic book After this golden classic...

прочети повече...

Юбилейна изложба на Диаскоп през 2023 година

12.06.2022
image

През 2022 г. „Диаскоп” няма да реализира изложба от комикси. Има предложение за юбилейна изложба през 2023 г. Пловдивското комикс дружество е първото, организирано в България движение за изследване на комикса като изкуство (1983 г.) и първо, реализирало изложби на комикси в България (1987, 2006, 2008, 2011, 2020). Опита, натрупан от комикс изложбите, сме споделили в статията „Комикс салон "ЕВР": Пловдив 2019 – Българската следа” . ► Изложбата е публично показване на художествени произведения, исторически и културни ценности. Могат да бъдат световни – когато участват всички държави, международни – от няколко държави, общо национални и местни (регионални). Изложбите на комикси, експонирани от...

прочети повече...

Georgi Chepilev: Formation of the Bulgarian Comics Genres in the Period 1890-1980 I

28.05.2022
image

About the genre The genre has a twofold form - in outward form and inward nature. Often, an external form or theme (eg only chronological plot difference) or idea, etc. is taken as a sign of the genre, but it is wrong because the substance of the content in the genre disappears. Therefore, the follow-up of the Bulgarian comic book development through a linear, chronological method in which the works and authors are presented in a row is incorrect, though somewhat useful. Bulgaria is a crossroad of cultures from East and West, as well as from different nations. From a chronological perspective, the history of Bulgarian comics looks like this: Rock drawings from prehistory in the Magura...

прочети повече...

Георги Чепилев: Формиране на българските комикс жанрове в периода 1890-1990

28.05.2022
image

Първа публикация: 18 октомври 2019 За жанра Жанрът има двулика форма – по външна форма и по вътрешна същност. Често за признак на жанра се взема външната форма или тема ( напр. само хронологично сюжетно различие) или идея и т.н., но се греши, защото същността на съдържанието в жанра изчезва. Затова проследяването на българското комикс развитие чрез линеен, хронологичен метод, в който творбите и авторите са изложени в една редица, е неправилен, макар донякъде полезен. България е кръстопът на култури от Изток и Запад, както и на различни народи. Чрез хронологичен поглед историята на българските комикси изглежда така: Скалните рисунки от праисторията в пещерата Магура; гръцката вазопис,...

прочети повече...

Европа - континент на мира. За бляскав живот или за грохот от оръжия

08.05.2022
image

Блясъкът в живота зависи от трайността на мира и разбирателството. Свидетели сме на един кипеж, на материално съревнование между хората. Една безспирна и изкусна борба във всички области на живота – състезание в стопанството, в техниката, в изобретенията, в културата, в икономиката и пр. Крайната цел на тези състезания е земното човешко, лично и обществено мирно добруване. Едновременно с това виждаме как се увеличават скърби, злополуки и бедствия. Въпросът е защо целта на състезанията така трудно се постига. Безспорно, една от главните причини е липсата на мир заради наличието на груб егоизъм, алчност, завист и низки страсти. Злобата и грубото недоволство на отделни лица и организирани...

прочети повече...

Из хрониките на Диаскоп: За една друга награда "Пловдив", учредена от Диаскоп през 1991 и съдбата на първи брой на юбилейния лист за комикси

03.05.2022
image

Опитаха и празнуваха празник на цветята, празник на младостта, невинността, на красотата, на духовен полет към чистота. Учредиха и празнуват празник на труда, на умственото и физическо човешко напрежение, празник на мира и най-различни моменти от човешката съдба. Известно е, че една от най-трудните задачи на обществото е правилното и доброто възпитание на децата. За да развие у децата художествен поглед към литературата и картините, „Диаскоп” започна през 1991 г. да отпечатва юбилеен лист. Известно е, че през онзи период от десетина години на политически борби, малко се говореше за градеж и творчество. И да се е говорело, не е било достатъчно, защото е необходимо да се работи и твори....

прочети повече...

1..15 от 3232