Комиксите - изкуство на демокрацията

10.10.2011
Снимка 1

В статиите и интервютата на ДИАСКОП, често се споменава за огромната роля на НАРОДНИТЕ КАРТИНКИ при формирането на съвременните комикси. Редакцията на ДИАСКОП желае да запознае своите приятели с много интересни факти оказали влияние на НАРОДНИТЕ КАРТИНКИ ЗА ТЯХНАТА ДЕМОКРАТИЧНОСТ. Считаме, че това е в основата и на демократичността на комиксите. Интересното е, че тези КАРТИНКИ СА РИСУВАНИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ на ПРОФЕСИОНАЛЕН ХУДОЖЕСТВЕН РАЗРЯД. От тук и разделянето на елитарно и популярно изкуство и тяхната борба. Много видни художници академици тайно или явно са ги колекционирали, дори имат влияние от тях, напр. ГОЯ, РЕПИН и много др.

На 2-и октомври 1789 г. френското народно събрание във Версай призна и провъзгласи следните ПРАВА НА ЧОВЕКА И НА ГРАЖДАНИНА, и ги предложи на царя за одобрение.

 

ЧЛЕН1. Всички човеци се раждат и си остават равноправни. Обществените различия могат да имат за основа не друго нещо, а самото благо.

 

ЧЛЕН 2. Целта на всеки политически съюз е подържането на естествените и неотложни права на човека. Тия права са: свободата, собствеността, безопасността и съпротива към притеснението.

 

ЧЛЕН 3. Принципът на всяка върховна власт почива съществено в народа, Никаква колегия, нито отделен човек не може да упражнява никакъв авторитет, който не произтича изрично от тук.

 

ЧЛЕН 4. Свободата се състои в това, че всеки може да върши всичко, което не вреди на другия: следователно ползването на всеки един човек със своите естествени права няма никакви граници, освен ония, които обезпечават и на другите членове от обществото ползването на същите права. Тия граници не могат да се определят по друг начин освен чрез закон.

 

ЧЛЕН 5. Законът няма право да забранява друго нещо, освен действията, които са вредни за обществото. Всичко което не е забранено от закона, не може да бъде забранявано и никой не може да бъде принуден да върши това, което законът не позволява.

 

ЧЛЕН 6. Законът е израз на всеобщата воля. Всички граждани имат право, лично или посредством представители, да вземат участие в изработването на закона. Той трябва да е еднакъв за всички, било, че покровителства, било, че наказва. Всичките граждани, понеже са равни пред него, имат еднакво право за всички обществени почести, места и служби според своята способност и без друго различие, освен онова, което правят тяхното достойнство и техния талант.

.......................................................................................................................................................

 

ЧЛЕН 11. Свободното съобщаване на мисли и мнения е едно от най-ценните права на човека: всеки гражданин, следователно може свободно да говори, да пише, да печата, длъжен е обаче, в определените от закона случаи да отговаря за злоупотребението с тази свобода.

 

ЧЛЕН 12. Опазването на правата на човека и на гражданина прави необходима обществената власт. Тази власт се урежда в полза на всички, а не за лична полза на онези на които е поверена.

 

ЧЛЕН 13. За подържането на обществената власт и за разходите на управлението е необходим един общ данък и той трябва да се разпределя наравно между всички граждани съразмерно имуществото им.

.......................................................................................................................................................

 

ЧЛЕН 15. Обществото има право да иска от всеки обществен служител отчет за неговото управление.

 

Считаме, че тези откъси макар и със съкращение показват изкуството на комиксите в период на пелени. Колко значимо и полезно за обществото може да е днес това изкуство в съвършенната си възраст?