ПЕЙЗАЖИТЕ НА АНДРЕ ШЕРЕ ЗА „РАХАН”

22.08.2013
Снимка 1

Художникът Андре Шере намира универсално звучене за „Рахан” и под магичната му четката се ражда поетична епопея. В рисунките си той съединява две техники – перо и четка. Главна роля имат линиите, съчетанията на които създават контрастна игра на цветове, а добавянето на черни акценти усилва този цветови контраст до декоративен ефект. Често фигурите му приличат на бронзови статуи с очертанията на контурите, металическите блясъци и сенките на листа по тях. В блестящите кадри ясно се виждат двата противоположни принципа в изкуството на комикса: обемен и цветови. Твърди, остри и рязки са израженията на древните персонажи от комикса „Рахан”, сякаш някаква магическа дума е вкаменила животът посред движението (изучените от художника движения на голото тяло и произлизащите от тях мускулни свивания и разтягания).

Но най-грандиозното дело на Шере в тази епопея са пейзажите. Персонажите му не могат да живеят върху обикновената земя. За тях е нужен свят също така вкаменено величествен. И художникът-сценограф рисува сякаш съблича и одира земята, изваждайки на яве нейния каменен скелет. Цялата вселена в този комикс е видение от каменния век. Шере сякаш преувеличава  сталактити до монументални размери за да възстанови образа на изчезналата епоха. От неговите кадри вее пресен планински въздух и гранитна твърдост. Той обръща голямо внимание на пръстта и скалите. Понякога пейзажите му са без никакви морави и градини, без никакви цветя и зеленина – стръмни вулканични скали между блокове лава се издигат и образуват пропасти. В други моменти тази обстановка е съживена само от изсъхнали дървета, сипеи и песъчливи пътеки. Въздуха и небето също са в каменен стил – облаците ако ги има получават ограничени пластични форми.

Темата с исполинската растителност е любима на знаменития художник. Тя запълва с преплетените си форми грамадни участъци от творбата. Този майсторски пресъздаден свят е странен, фантастичен и реален – едновременно близък и далечен, понякога трагичен. Растенията от това райско ботаническо съновидение са изписани старателно за да изглеждат правоподобни. Някои растения сякаш не са образи от изучената европейска флора, срещат се и фантастични. Буйната растителност ритмично разчленява кадрите, а белите полета подчертават приказната атмосфера. Погледа на художника е двойствен – едновременно синтетичен и аналитичен, затова на места някои листа са толкова старателно нарисувани, че се виждат всички жилки и цялата структура, докато някои фигури са само със силуетен  контур като, че ли са надалеч. Често и рисунката на големите ландшафти е очертание предимно със силуетен контур, почти без сенки. Не съм виждал друг комикс  художник който да се вълнува толкова много от трепета или покоя на листата, да търси сходствата  или различията в техните форми. Дърветата са стилизирани като обковани от желязо, стоманени са сякаш и неподвижните листа висящи по клоните. Плодовете са като стъклени или кристални. Гъстата трева върху каменистата земя също блести със стоманени отражения, а и в нея има нещо кристално. Растенията са изобразени като заградена градина в която са поставени примки – така остро, рязко и твърдо звучат (лишени от всякаква нежност и миловидност). Ето някои от повтарящите се мотиви из епизодите: цялата природа окъпана от лунна светлина; екзотични джунгли с тучна зеленина; река осветена от луна; гъста тайнствена завеса от растения; исполински дървета; шумолене на листа;  рев на водопад; шум на морски вълни; тебеширени хълмове; късове дървета захвърлени към устието на река; поток лава (във вид на стъкловидни кристали) разливащ се и покриващ равнина; силен напор на река от топене на ледове прокопава легло; тесен морски залив и океан; езеро, делта на река; мрачни долини и много други подобни.

Нерядко  дълбоките части на долините в комиксите за "Рахан" се характеризират с бял ясен, а във високите слоеве се вижда обикновен дъб, понякога смесен с обикновен ясен. Шере композира  растенията  да съотвтстват на почвата и климата: каменния период съвпада с периода на първата растителност - шотландската борика и с периода на втората растителност - дъба. Известна е научната хипотеза, че значителна част от периода на дъба съвпада с бронзовата епоха, а в желязната господства ясена. Но да се предполага, че горите се състояли изключително от борика, или дъб, или ясен, не е съгласно с наблюденията на художника. Неговите девствени джунгли съдържат разнообразни видове дървета, смесени в разните гори в разни пропорции (сред тях дори се срещат  палми и тропична листивина). Предимно дълбоките долини и високите планини са покрити от един вид дървета. Изхождайки от тия факти за последователно израстване на различните и заключаващите се в тях горски породи,  пейзажите на Андре Шере  можем да ги отнесем освен  към темата за ”древността на човека” и към друга  актуална в днешно време - „изменение климата на земята”.

Автор: Георги Чепилев  (със съкращения от поредицата „Героят на праисторията”)