Георги Чепилев: "Психологическото пространство в комиксите" II

21.03.2021
Снимка 1

"Психологическото пространство в комиксите" I

Комикс скицата предава едновременно отвлечени абстрактни понятия и изразява мисъл. Тя се схематизира от натуралистични обекти. Пиктограмите са скица – стилизирани визуални обекти. Комбинирането, съединяването или подреждането на пиктограми се нарича идеограма, т.е. чрез съвкупни знаци метафорически се изразяват абстрактни понятия и действия. От древни времена се предпочита квадратната форма на отделните пиктограми-знаци, защото всички са равни и лесно се свързват в поредица и ансамбъл.

Идеограмата може да се зърне бегло, да се види наведнъж от пръв поглед, да се разбере по чувство. Чувството е подвластно на непосредствената преценка, на интуицията. При възприятието на комикс страницата има и друг тип мислене – умствено задълбочено и внимателно вникване в множеството следствия. Чрез последователни разсъждения. Доказателствата са строго последователни както в геометрията. Това са двата основни типа ум при възприятие на комикс страница. Тя се преценя по чувство или  се разбира умозрително.

Някои ще кажат защо? Причината е, че очите се намират в непрекъснати движения, които биват няколко вида. При оглеждане на даден обект тези движения са бързи, с подскачания и се наричат сакадични. При следене на движещ се обект движението е плавно. Съществуват две системи за възприемане на движението: Периферна система – ретина и системата очи – глава. Извиването на очите по отношение на главата също може да даде достатъчна информация за скоростта на движението на обекта при отсъствието на сигнали, придвижващи се по ретината. Периферията на ретината е апарат за ранно откриване на обекта, окото се извива така, че целта да попадне върху тази част, за да оцени полезен ли е, вреден или неутрален наблюдавания обект. Мозъкът притежава много и различни анализиращи механизми за възприемане на различни признаци на предметите. Двете системи по време на възприемане на движещия се обект взаимно се потискат, в резултат на което възниква стабилност на околния свят.

Днес думите, звуците, погледите, телата, хората, познанията и всякакви неща се приближават чрез чудесата на науката. Но науката е безсилна само за приближението на сърцата. Затова с постепенното затвърдяване единството в науката, в обществения ред тържествува разединението – атомен индивидуализъм. Този индивидуализъм е като разпръснат прах и се съпровожда от многостранни кризи – политически, морални, икономически, религиозни и др.

„Човекът е обществено животно”, пише старогръцкия философ Аристотел. Това означава, че човек обича да живее със себеподобните си, а не самотно. Няма култура без човешко общежитие. Обичаите и законите са подобно на еднаквия знаменател за разновидните дроби и чрез тях се установява обществен ред. Но не у всички хора еднакво е развито съзнанието. Ниско културният човек не иска да знае какво е право и дълг, те зависят от неговата печалба или загуба. Той е ръководен от чувството за съхранение на своето грубо физическо съществуване. Разбира се не всеки човек, чийто ум е богат със сухи знания е интелигентен. Благородството на духа се постига чрез културата на сърцето. Такъв човек защитава своето право без да накърни чуждото, а в случай на нужда доброволно се лишава от своето право, за да защити правото на другия.

Във всяка държава хората са разделени по множество признаци, но всъщност народът е разцепен на тези два типа ум. Чрез лоста на техниката днес се замъчиха да повдигнат степента на ново общество. И в името на право и справедливост се въвежда диктатура – право на едничък разпоредител със съдбата, волята и мислите на всички жители. Как може и най-талантливият да твори, когато жизнената обстановка е тъй опустяла и човешките типове са сведени до синтез на роби и машини? Това уравняване, принизяване изражда човешката душа и може да роди само гении на отрицанието.

Чистата мисъл се образува чрез обобщаване на сетивните образи, които са суровите материали на интелектуалните схващания. Но мисълта сама по себе си не може да се локализира в орган. Тя не се простира в пространството като усещане, не е геометрически измерима. Мисълта представлява прости нематериални  и безпространствени обекти. Да си припомним абстрактните понятия или интелектуални концепции: вярност, правдивост, добродетел, истина, безкрайност, героизъм и пр. не са тела на същества с три измерения. Кой може да ги види с очи и пипне с ръка? Затова не може да се каже, че мозъкът мисли. Носителят на мисълта е нематериален, духовен.

Добре да се съчинява комикс, значи добре да се мисли. Умът обаче е инструмент за сравнение. Сравнението пречи да се виждат нещата в пълнота, защото умът не гледа настоящия обект, зает е с друг.

В комиксите при наличието на положителни емоции, човек недооценява времето и то е сравнително бързо. Докато при отрицателни емоции времето се забавя, което е характерно за условията на живот при сегашните изолации.

При съвременните летателни машини, преместващи се в пространството с огромна скорост, човек не успява да се синхронизира със събитията и работи в условия на дефицит от време. Психическата и умствена дейност при дефицит на време се отнасят към стрес факторите. При редки психически заболявания има дезориентиране за времето и не може да се назове месеца, годината, сезона. В депресна фаза времето тече по-бавно, както и при възприятия нощно време. В космоса, извън кораба настъпва също безориентирно зрение. В това състояние космонавтът става късоглед. Очите автоматично се настройват за разстояние 3 метра.

Ето защо, във връзка с настоящите анализи, редакцията на издание„Диаскоп” иска да припомни като тема статията „Психологическото пространство в комиксите” I

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.