"Отзвуци. Христо Берберов (1875–1948) и неговото наследство": 145 години от рождението на художника

21.02.2022
Снимка 1

Фондация "Цанко Лавренов"

Център "Българо-европейски културни диалози" - НБУ

Съюз на българските художници

представят

"ОТЗВУЦИ.

Христо Берберов (1875–1948) и неговото наследство"

145 години от рождението на художника

01 март - 02 април 2022

Откриване: 01 март 2022 от 18.30 часа

Съюз на българските художници, ул. Шипка № 6, ет. 1

Проектът „ОТЗВУЦИ. Христо Берберов (1875–1948) и неговото наследство“ се реализира по повод 145 години от рождението на художника. Голямото завръщане на Христо Берберов ще бъде в Съюза на българските художници от 1 март до 2 април 2022 г. Юбилейната годишнина се отбелязва под патронажа на Министерството на културата с двегодишно закъснение, поради пандемията от Covid-19. В периода 2018–2022 г., по идея на Фондация „Цанко Лавренов“, в сътрудничество с Център „Българо-европейски културни диалози“ в Нов български университет беше събрана достъпната документална и художествена информация за художника. В изложбата ще бъдат показани избрани произведения от семейната колекция на наследниците му; творби, постъпили в колекциите на Националната галерия и Софийската градска галерия като откупки, направени от Министерството на просвещението – маслени платна, рисунки и графики, а също и творби от галериите във Варна, Карнобат, Сливен, Елена и Монтана. Ще бъде показано за първи път произведението „Мечкари“, с което Христо Берберов още като студент в академия „Албертина“ участва в Първата изложба на Дружеството на поддържане на изкуството в България през 1894 година. Ще разкажем за българо-италианската взаимност чрез запазеното у нас художествено наследство на художника Луиджи Болонгаро – състудент от „Албертина“, приятел на Христо Берберов и учител в Мъжките гимназии във Варна и Пловдив от последните години на ХIX век. За първи път се прави опит да се представи и част от религиозното творчество на художника, непознато до днес на специалистите и на широката публика у нас.

Двуезична монография за художника

По повод изложбата „ОТЗВУЦИ. Христо Берберов (1875–1948) и неговото наследство“ ще бъде издадена двуезична монографична книга за художника от издателството на Нов български университет и Фондация „Цанко Лавренов“. Изданието е колективна монография на д-р Анжела Данева (Център Българо-европейски културни диалози), д-р Владимир Димитров (Нов български университет) и Елисавета Станчева (Фондация „Цанко Лавренов“) с научен консултант доц. д-р Ружа Маринска (Център „Българо-европейски културни диалози“). Монографията е финансово подкрепена от Национален фонд „Култура“ по програма „Визуални изкуства“, от Център „Българо-европейски културни диалози“, от Фондация „Цанко Лавренов“, от Нов български университет, Италианския културен институт в София и частни спомоществователи. Книгата излиза по случай 30-годишнината от създаването на Нов български университет.

За контакти: Фондация „Цанко Лавренов“, 0888920786

ЗА ПРОЕКТА

Източниците на информация за събития отпреди столетие с годините стават все по-оскъдни и трудни за намиране. Отзвуци от минало време са запазените устни спомени, предавани от баба и дядо на внуци, от майка и баща на синове и дъщери. Друга памет, която се разпръсква и изчезва завинаги, несъбрана и неописана навреме, са фотографиите, документалните и художествените сведения за историята на една фамилия. Наша цел бе събирането на тази разпокъсана и избледняваща информация, систематизирането и анализирането ù, за да се увенчае животоописанието на един човек и художник с юбилейна изложба и с двуезична и богато илюстрирана монографична книга.

Проектът „Отзвуци. Христо Берберов (1875–1948) и неговото наследство“ представя житейския и творческия път на художника Христо Берберов. Най-ранните сведения за него са от далечната 1894 година, когато като студент в Кралската академия „Албертина“ в Торино участва в Първата изложба на Дружеството за поддържане на изкуството в България с произведенията „Мечкари“, „Шопкиня“ и „Голо тяло“. Публикациите за художника през десетилетията са редки. Намираме отзиви за него по повод участия в общите художествени изложби в сп. „Искуство“, в сп. „Художествена култура“, в сп. „Художник“. Творчеството на художника Христо Берберов е обект на коментари и през втората половина на ХХ век в общия контекст на по-големи научи изследвания за българското изкуство.

Днес на нас, наследниците, след повече от век се дава възможност да разкажем обективно цялата история на художника Христо Берберов – да открием, чуем и запишем някои отзвуци от нея. Разглеждайки произведенията на Христо Берберов, намирам стила му за вълнуващ вкус между романтичен реализъм и символистична алюзия. „Докосването“ до символизма е причина съвременниците му да забелязват неговата работа в живописта, коментирайки лаконично стила на художника. А той e трансцендентален – търсещ истините отвъд реалното. Така на границата между двата века и нататък, панорамните величествени планински пейзажи, с които Христо Берберов участва в художествения живот на страната, са с тих и хладен натюрел, като че ли рисувани за вечността. Художникът прониква с дълбоко емоционално чувство на възхищение и смирение отвъд планинския пейзаж, а в дамските портрети преминава през външния образ на човека с любов и трепетна мечтателност, за да достигне до по-високи духовни стойности. В по-късните архитектурни композиции художникът изключва човешкия бит от картината. В тях на фокус е безлюдната среда, застиналият възрожденски образ на дома, извисяващ се като носител на друга, забравена според художника ценностна система. Символиката в картините на Христо Берберов е загатната, ефирна, поставяща мисловни акценти върху универсалността, непреходността, вътрешната красота и значимите човешки ценности, затова създадените през първата половина на ХХ век живописни хармонии нареждат Христо Берберов сред художниците с вкус към направлението на символизма.

Анжела Данева

Център „Българо-европейски културни диалози“

 

ECHOES. HRISTO BERBEROV (1875–1948) AND HIS LEGACY

Sources of information about events from a century ago have become increasingly scarce and difficult to find today. Echoes of the past are the preserved oral memories, passed down from grandparents to grandchildren, from mothers and fathers to sons and daughters. Another type of memory that is scattered and disappears forever, not collected and recorded in a timely manner, consists of photographs, documentary and artistic information about the history of a family. Our goal was to gather this fragmented and fading information, to systematise and analyse it, in order to crown the biography of a person and an artist with a jubilee exhibition and a bilingual, richly illustrated monograph.

The project Echoes. Hristo Berberov and His Legacy presents the life and career of the artist Hristo Berberov. Events and dates from his biography were updated and clarified. The earliest information about him is from the distant 1894, when as a student at the Royal Albertina Academy in Turin he participates in the First Exhibition of the Society for the Support of Art in Bulgaria displaying Bear Handlers, A Girl from Shopluk, and Male Nude. Publications about the artist over the decades have been rare. We find references to him in articles in specialized magazines such as The Art, Art Culture, and The Artist in connection of his participation in mixed art exhibitions. The work of the artist Hristo Berberov was also the subject of commentary in the second half of the twentieth century in the general context of larger studies on Bulgarian art.

Today, we, the successors, after more than a century, are given the opportunity to objectively tell the whole story of the artist Hristo Berberov – to discover, hear and record some of its reverberations. Looking at the works of Hristo Berberov today, I find his style an exciting taste between Romantic Realism and Symbolist allusion. The ‛touch‛ of Symbolism is the reason why his contemporaries noticed his artwork – commenting succinctly on the style of the artist. And it is transcendental – seeking truths beyond the real. Thus, on the border between the two centuries and onwards, depending on the idea, on the inner impulses, on the accumulated life and artistic experience, the panoramic majestic mountain landscapes with which Hristo Berberov participates in the artistic life of the country have a quiet and cool nature, as if painted for eternity. The artist penetrates with a deep emotional feeling of admiration and humbleness beyond the mountain landscape, and in female portraits he passes through the external image of the portrayed with love and trembling dreaminess in order to reach higher spiritual levels. In the later architectural compositions, the artist excludes human existence from the painting. The focus is on the deserted environment, the still image of the Revival home, rising as the bearer of another value system, forgotten according to the artist. Symbolism in the paintings of Hristo Berberov is implied, ethereal, placing conceptual emphases on universality, permanence, inner beauty and significant human values, and that is reason why the visual harmonies created in the first half of the 20th century rank Hristo Berberov among the artists with a taste for Symbolism.

Angela Daneva

Bulgarian-European Cultural Dialogue Centre

 

Информация: Организаторите

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.