Д-р Дочка Кисьова-Гогова: За книгата „Архитектура в изкуството – изкуство в архитектурата“ от Саша Лозанова и Стела Ташева

03.09.2022
Снимка 1

Това е едно много ценно и интересно издание, в което изкуствоведът Саша Лозанова и архитектът Стела Ташева излагат своето виждане по различни теми в сферата на изкуството и архитектурата.

Включеният в книгата художествен материал е представен по начин, който разкрива съвременните методи за тълкуване на артефактите и културните обстоятелства, в които те съществуват. В книгата двете авторки си поставят една не лека задача: да „озарят“ постулати и периоди от еволюцията на изкуството и архитектурата.

Художествено-естетическото изследване на разглежданата материя е водещо, а методологията в проучванията е в основата не толкова на привидното родство, а преди всичко на органичната връзка на двете изследвани области – изкуство и архитектура. Любопитни са отделните теми не само за специалисти, но и за по-широк кръг читатели. Включени са единадесет теми, разделени в две части, в които двете авторки – изкуствовед и архитект имат еднакво участие по отношение на замисъла и подготовката на изданието.

В първия раздел „Архитектура в изкуството“ са разгледани както античната керамика от Балканите с архитектурни мотиви, включени в нея, така и античните монети по българските земи, а също и архитектурните образи в ориенталските килими. В текста за античната керамика са разгледани артефакти от Черноморския регион на Балканите, включително и от българските земи, а историческите рамки на изследвания материал са от времето на архаиката и класиката (8-4 в. пр.Хр.). В статията за античните монети авторките изследват римски монети от 2 и 3 век, сечени или намерени по българските земи и преди всичко архитектурни изображения върху тях. В текста, посветен на ориенталските килими се обръща по-голямо внимание на по-ранни образци от 16 и 17 век с архитектурни изображения заради техния оригинален облик, чиито традиционни художествени характеристики се запазват и по-късно.

В този раздел Саша Лозанова и Стела Ташева се обръщат и към изследването на илюстрациите от книги, посветени на приказките на Шехерезада, издавани в Европа през 19 - 20 век. Във фокуса на тяхното проучване са изображенията на архитектурните мотиви в илюстрациите, като израз на вълшебство.  Освен това в тази част на изданието се изследва и архитектурата на манастирите в българската живопис от Освобождението до средата на 20 век.  Тук критериите за подбора на представените творби са високите им художествени качества и конкретната  връзка с изобразяваното място, а не с въображаем обект (манастира изобщо). Навсякъде са включени хронология и систематизация на разглежданите образци.

Във втория раздел „Изкуство в архитектурата“ се изследва къде и в какви образци на архитектурата се среща мотивът „паун“, който е следа от Древна Индия. Задълбочено се търси какво мотивира употребата му и кои са постоянните и изменчиви черти в неговите образи.

По-нататък авторките разглеждат и религиозното начало в архитектурата на европейските тоталитарни режими, като правят хронология и систематизация на  изследваните европейски образци. В тази част на книгата се проучва и съвместното съществуване на надписите (текстовата графична информация) с архитектурата на 20 век. Тук става дума преди всичко за надписите като стил и образ, като външен вид, символика и семантика, както и за тяхното място и роля във фасадната композиция и облика на сградата.

„Ориентът“ в архитектурата на синагогите в България“ е следващата статия в проучването, като обект са синагогите по българските земи, построени в последните десетилетия на 19 и началото на 20 век.

Особен интерес предвид настоящата политическа ситуация представлява статията „България и Украйна: архитектурни паралели между двете световни войни“. Съпоставката, която правят тук Стела Ташева и Саша Лозанова дава възможност днес за интересни подходи и търсения в историята на архитектурата и изкуството на 20 век. И тук  хронологично и систематизирано се разглеждат включените образци. Любопитен е и текстът „Кич в архитектурата и дизайна“, в който са класифицирани причините за появата на кича и проявата на семантичните му материално-пластически форми в архитектурата и дизайна.

Изданието „Архитектура в изкуството – изкуство в архитектурата“ разкрива богатството и многообразието на връзките помежду им. Книгата  представлява интерес не само за българския читател, а и за тези, които се интересуват от подобна тематика в чужбина, тъй като всяка статия е съпроводена с резюме на английски език. Преводът е на Жечка Димитрова, а оформлението е на художника Константин Жеков. Книгата е дело на ИК Полис.

 

Д-р Дочка Кисьова-Гогова в Диаскоп

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.