Йордан Калайков: "Мениджмънт на изобразителното изкуство" - II

12.11.2013
Снимка 1

2. Същност и особености на мениджмънта

 

2.1. Основни понятия в мениджмънта и връзката между тях

 

Преди да разгледаме група понятия, свързани с мениджмънта, е необходимо да се направят някои уговорки. Графичната форма за представяне на понятията, всъщност представлява модел на понятийния апарат. Всеки модел, обаче, далеч не илюстрира действителността напълно – 1:1.

Същевременно е направен опит за изясняване на връзката между понятията, но не между всички, а само при тези, които са демонстрирани.

В конкретния случай прегледът на понятията е адресиран към три от тях: бизнес, мениджмънт, мениджър. Между тях има логическа връзка по отношение на причинно – следствената зависимост. В основата на понятието БИЗНЕС стои сделката относно даден продукт. Под сделка се разбира акт на покупко – продажба. Тогава, когато спрямо даден продукт има търсене и предлагане, т. е този продукт е социално значим и необходим, са налице условия за сделка. Именно тогава продуктът се трансформира в стока. Най-общо казано културните продукти са носители на всички тези признаци, според които те навлизат в пазарните условия и се превръщат в стока. Отдавна арт- продуктите са обект на доходоносен бизнес и за това е доказателство проспериращата търговия с тях.

Ако разгледаме понятията от втори ранг, които са посочени под основното понятие бизнес, във вертикалата се вижда, че бизнесът се определя като печеливш и непечеливш. Разбира се, всеки бизнесмен желае сделките, които реализира, да са печеливши, но не винаги се получава това. Би могло да си послужим с един пример, за да илюстрираме понятието “печеливш бизнес”. Ако означим с една цифра себестойността на продукта (изчислена на базата на калкулацията му), например 4, то ако успеем да купим за 3, 2, 1, а да продадем за 5, 6, 7 и т. н., то бизнесът е печеливш. Ако дори само при “купува” или “продава” се осъществи посоченият модел, и тогава бизнесът би могъл, да се окачестви като печеливш.

Другото понятие в тази “вертикала” е понятието “маркетинг” – маркет – пазар, наставката “инг” – проучване, правене. Маркетингът е неделима част от мениджмънта, доколкото бизнесът е тясно свързан с пазара. По-широкото понятие е мениджмънт, а по-тясното – маркетинг. По важното е да се знае, че е необходима информация за състоянието на пазара и конкуренцията, за да се ориентира за позицията на собствения продукт. Няма сериозна институция, която да е безразлична относно консумирането на продукта, който произвежда и разпространява в социалното пространство.

Следващото основно понятие е понятието “МЕНИДЖМЪНТ”. Най-общо казано мениджмънт е всичко онова, което предприемаме, за да постигнем печеливш бизнес. Същевременно обаче това е сложно, мащабно и разнопосочно понятие. За да дешифрираме мениджмънта от функционална гледна точка, трябва да характеризираме три типа координация (съчетаване, съгласуване)

2.2. Технология на мениджмънта

 

Координация на специфични знания

Както вече бе уточнено, реализацията на печеливш бизнес е възможна, ако при конкретната ситуация бъдат съчетани във времето и пространството, освен професионалните познания за арт-продукта - неговото създаване, себестойност, евентуални потребители и техните възможности, но и знания и умения относно PR и рекламно кампании, технология на маркетинговото проучване, ориентация във финансовите операции, способности за работа в екип и др. Това на практика означава, че галеристите, уредниците на музеите, агентите от музикалните студия, трябва да имат и мениджърска квалификация.

Координация на условия

 

Изключително важна страна на мениджмънта са условията, които се осигуряват чрез съгласуването им във времето и пространството и са необходими за постигане на целта (печеливш бизнес). Това се материално – технически, икономически, кадрови, правно – нормативни, информационни и др. условия. Например, ако се организират представление, концерт, експозиция или проява с комбинирано представяне на изкуствата, в различна степен и в различна пропорция, трябва да се съчетаят всички или част от гореспоменатите условия. Всъщност тази дейност е известна с наименованието “организационен мениджмънт”

Координация на контакти с институции от външната среда

 

Всяка културна институция, независимо от нейното наименование и функции, е позиционирана в социалното пространство. С други думи тя се намира на определена територия от административно – териториалното устройство на страната. От друга страна самата институция по статут може да бъде с национален, регионален или локален статут. Контактуването с различни институции от външната среда е неизбежно. Това могат да бъдат субекти на властта (общини, областни управи, др.), субекти от сферата на правораздаването (прокуратура, следствие, съд), икономически субекти (фирми, предприятия, банки), други културни субекти. Видът на отношенията също може да бъде различен – сътрудничество, партньорство, конкуренция. Счита се, че добрите контакти по вертикала (субординация) и по хоризонтала са важен фактор за функционирането на институцията и в частност за добрия бизнес, доколкото тя има потенциала да го осъществява. Нещо повече, може да се разработи модел на конфигурацията на мрежата от контакти. Тази конфигурация ще бъде различна за различните цели, които се реализират в хода на ежедневната работа. Опитните мениджъри класифицират контактите си според степента на ценност и за особено важните се полагат специални грижи.

В заключение може да се каже, че в основата на добрия мениджмънт и респективно бизнес в арт-практиката, стои фигурата на специално подготвения арт-мениджър.

следва

 

откъс от книгата на проф. дпн Йордан Калайков
"Мениджмънт на изобразителното изкуство",
изд. "Авангард прима", София, 2008

 

Първа част тук

снимки: Личен архив - от изложбата на Мари-Шантал Биела
                                        в галерия "Жорж Папазов", май 2011 година
 

 

 редактор: Христина Мирчева